Sapiencjokracja gdzie rządzi mądrość

Sapiencjokracja gdzie rządzi mądrość

Współczesna kultura znajduje się w głębokim kryzysie

Zbankrutował pomysł zbudowania Raju na Ziemi za pomocą nauki i techniki. Modne ideologie nie zaspokajają tęsknoty człowieka za sensem życia i świata. A nasza cywilizacja, pozbawiona steru prawdy i popychana wiatrami aktualnych mód, hedonistycznych zachcianek oraz politycznej poprawności coraz szybciej dryfuje w kierunku wodospadu neobarbarzyństwa.

 

Szukając przyczyn dzisiejszego kryzysu kultury

niemal zupełnie zapomina się o najważniejszej: o zagubieniu prawdy o człowieku i otaczającej go rzeczywistości. Czas zatem przywrócić Prawdzie właściwe miejsce w kulturze. Prawdzie, której poszukiwaniem od ponad 2500 lat zajmowali się filozofowie. We współczesnym świecie – naznaczonym pluralizmem filozofii – należy jednak postawić pytanie: jaka filozofia zdolna jest ustawić ster prawdy tak, byśmy żeglowali ku pełni człowieczeństwa? Są przecież i takie filozofie, które tego steru nie dostrzegają lub nie uznają i to one – wspierane przez rozmaite lobby – zdają się wyznaczać trendy współczesnej kultury.

Filozof

nie ma prawa poddawać się obowiązującej modzie intelektualnej. Wręcz przeciwnie – musi przypominać, że kultura bez prawdy jest kulturą bez fundamentu, zaś prawda to jedyny ster zdolny zapewnić właściwy kierunek rozwojowi kultury. Wierni tym tezom byli Mistrzowie, którzy po II wojnie światowej tworzyli Lubelską Szkołę Filozoficzną. Chcemy pokazać „nieprzemijającą nowość” ich filozofii i z jej pomocą zmierzyć się z problemami, przed którymi stawia nas dzisiejszy świat.

W projekcie uczestniczą

prof. KUL

dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik

prof. KUL
prof. KUL

dr hab. Robert T. Ptaszek

prof. KUL
prof. KUL

dr hab. Imelda Chłodna

prof. KUL
adiunkt KUL

dr Wojciech Daszkiewicz

adiunkt KUL
prof. SMP, adiunkt KUL

dr, mgr inż. Rafał Lizut

prof. SMP, adiunkt KUL

Lubelska  Szkoła Filozoficzna

 • Jerzy Dominik Maria Kalinowski

  KALINOWSKI Jerzy Dominik Maria – filozof, logik, historyk filozofii i logiki, ur. 4 VIII 1916 w Lublinie, zm. 21 X 2000 w Buis les Baronnies (Francja). Ojciec K. był adwokatem, dziekanem Lubelskiej Rady Adwokackiej (znanym z bohaterskiej postawy w czasie hitlerowskiej okupacji), matka była siostrą Z. Zawirskiego, wybitnego filozofa (ucznia K. Twardowskiego), prof. UAM i […]

 • Edward Zieliński

  Edward Zieliński urodził się 6 września 1939 roku w Kamionce koło Gniezna. Szkołę podstawową ukończył w Gnieźnie, gdzie po zakończeniu wojny przeniósł się wraz z rodzicami. W roku 1955 wstąpił do zakonu Franciszkanów Konwentualnych, nowicjat odbył w Niepokalanowie. Szkołę średnią kończył po nowicjacie w Jaśle i Niepokalanowie, a następnie podjął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium […]

 • Zofia Józefa Zdybicka

  ZDYBICKA Zofia Józefa – filozof, twórca koncepcji filozofii religii w ramach lubelskiej szkoły filozoficznej, urszulanka SJK, ur. 5 VIII 1928 w Kraśniku Lubelskim. W latach 1956–1961 odbyła studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL. Stopień doktora filozofii uzyskała w 1965, doktora habilitowanego w 1970. W 1966 została zatrudniona na Wydziale Filozofii KUL. W 1973 objęła kierownictwo […]

 • Karol Wojtyła (Jan Paweł II)

  WOJTYŁA Karol (Jan Paweł II) – filozof, teolog, poeta, humanista, twórca personalistycznej antropologii i etyki w ramach lubelskiej szkoły filozoficznej, od 16 X 1978 papież, ur. 18 V 1920 w Wadowicach, zm. 2 IV 2005 w Rzymie. W latach 1938–1939 studiował polonistykę na UJ (studia przerwane z powodu II wojny światowej), w latach 1942–1946 odbył […]

 • Stanisław Kamiński

  KAMIŃSKI Stanisław – metodolog nauk, filozof, teoretyk i historyk nauki,    współtwórca  lubelskiej szkoły filozoficznej, ur. 24 X 1919 w Radzyniu Podlaskim, zm. 21  III 1986 we Fryburgu Br. Odbył studia filozoficzno-teologiczne 1938–1946 w Wyższym Seminarium  Duchownym w Siedlcach i Janowie Podlaskim, w 1946 przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1946–1948 odbył studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej […]

Mistrzowie szkoły

Stan kultury

 • Religia – Kryzys Religii Jako Kryzys Współczesnej Kultury

  Kryzys religii jako kryzys współczesnej kultury Współczesna kultura euro-atlantycka (nazywana też – mniej precyzyjnie – kulturą Zachodu lub europejską) jest w świecie praktycznie jedyną kulturą o zdecydowanie antyreligijnym nastawieniu. Bo chociaż w różnych kręgach kulturowych istnieją konkretne państwa, które zwalczają religię traktując ją jako zagrożenie dla panującego w nich ustroju politycznego, to jednak – jak […]

 • Technika – Niewidzialna Ręka Techniki

  Niewidzialna ręka techniki Technika[1] towarzyszy człowiekowi właściwie od zawsze. Jest uznana za„przedłużenie ręki i intelektu”. Okazała się przy tym tak oczywistym elementem codziennego życia, że przez długi czas – a nawet w pewnej mierze do dnia dzisiejszego – umyka pozatechnicznemu i pozaekonomicznemu namysłowi, a przynajmniej namysł ten nie jest adekwatny do skali problemów kreowanych przez […]

 • Nauka w kryzysie

  Nauka w kryzysie Z pewnością niejeden czytelnik oburzy się spojrzawszy na tytuł. Wydaje się przecież, że wystarczy sięgnąć do jakiegokolwiek czasopisma popularno-naukowego, by przekonać się, że nie może być mowy o kryzysie nauki – postęp wiedzy jest szybki i imponujący, a wiele spodziewamy się jeszcze odkryć, korzystając z nowych instrumentów, takich choćby jak zderzacz hadronów. […]

 • Edukacja – Integralny Rozwój Człowieka Właściwym Zadaniem Kultury i Edukacji

  Integralny rozwój człowieka właściwym zadaniem kultury i edukacji   Kulturowy i cywilizacyjny wymiar edukacji   Punktem wyjścia do analizy edukacji i roli, którą powinna pełnić w niej filozofia jest przyjęcie określonego rozumienia kultury. Świat kultury wytwarzany przez człowieka jest – obok świata przyrody – jego środowiskiem naturalnym. Obecnie wyrażenie „kultura” funkcjonuje w różnych znaczeniach: socjologicznym, […]

 • Rozumienie człowieka a kryzys współczesnej kultury

  Rozumienie człowieka a kryzys współczesnej kultury Współcześnie dość powszechnie i zgodnie mówi się o kryzysie kultury, wskazując, że obejmuje on systematycznie wszystkie dziedziny życia ludzkiego. I rzeczywiście, analizując poszczególne dziedziny kultury zauważymy pojawiające się pierwiastki dehumanizujące. W kontekście sztuki, jako jednej z dziedzin kultury za przykład może posłużyć tzw. antysztuka lub metasztuka, uznawana dziś za […]

Stan Kultury

 • Vittorio Messori

  Vittorio Messori O współczesnej kulturze „Prawdziwy” kulturalny człowiek (…) jeżeli już zainteresuje się maryjną problematyką, to raczej ze względu na etnologiczny wymiar zjawiska lub jego niezwykle ciekawy aspekt socjologiczny. Może też chcieć się dowiedzieć czegoś na temat pielgrzymek i przynależności społecznej ich uczestników, albo też odkrywać, skąd wzię­ły się pewne maryjne zwyczaje i inne związane […]

 • Feliks Koneczny

  Feliks Koneczny, O wielości cywilizacyj, Kraków 1935 -Z ciała i z duszy składa się człowiek i wszystko cokolwiek jest ludzkiego i co z człowiekiem pozostaje w jakimkolwiek związku; wszystko to posiada formę i treść, stronę zewnętrzną i wewnętrzną. Pełnia życia wymaga obydwóch, gdyż niedomaganie jednej z nich sprowadza wykolejenie całości. (s. 134) -Na wewnętrzną stronę […]

 • Joseph Ratzinger

  Joseph Ratzinger o: Życiu: Wyperswadowano nam gruntownie pogodne życie, a współcześni twórcy filmów wydają się uważać za szczerość tylko pokazywanie człowieka jako małego i podłego. Ale obydwa są karykaturami życia. Życie nie jest tylko radością i zabawą, jest bólem, pokusą, zawodem, a jednak w tym wszystkim jest piękne, jeśli opiera się na miłości i gdy […]

 • Chesterton

  Dla idei Ilekroć napotykamy odmienne obyczaje, czy to dobre, czy złe, zazwyczaj popełniamy istotny błąd. Nie zastanawiamy się ani nie dbamy, z jakich religijnych wierzeń te obyczaje muszą wynikać. Wiele się dziś mówi o „szacunku” dla innych religii, ale rzeczywisty szacunek dla religii polega na tym, by traktować ją właśnie jak religię – to znaczy […]

Wyjatkowe Cytaty

Seminaria

prof. Henryk Kiereś, Seminarium”Jak Filozofować” KUL 10 XI 2012

WYZNANIA DOGMATYKA, DOKTRYNERA I ORTODOKSA

Przydatne linki

Napisz do nas